Przeprowadzka do Hjørring

Na wstepie nalezy uzyskac pozwolenie na pobyt i prace. Przepisy w tym zakresie róznia sie w zaleznosci od kraju pochodzenia i celu pobytu w Danii oraz posiadanego obywatelstwa (obywatelstwo innego panstwa nordyckiego, kraju bedacego czlonkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju spoza obszaru nordyckiego, UE lub EOG).

W poszczególnych podmenu mozna zapoznac sie z obowiazujacymi przepisami, a korzystajac z przydatnych adresów wyszukac dalsze informacje.

Skandynawia

Obywatele Finlandii, Islandii, Norwegii lub Szwecji posiadaja wolny wjazd do Danii w celach pobytowych lub zarobkowych.

 Nie musza posiadac pozwolenia na pobyt/zaswiadczenia pobytu.

Jakkolwiek osoba, która planuje pobyt w gminie Hjørring dluzszy niz 6 miesiecy, musi sie zarejestrowac w urzedzie gminy. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc tutaj.

Obywatele krajów nordyckich, których wspólmalzonek jest obywatelem kraju nordyckiego lub kraju

Czlonkowie rodziny obywatela kraju nordyckiego, bedacy obywatelami kraju nordyckiego lub panstwa czlonkowskiego EU/EOG posiadaja wolny wjazd do Danii z prawem pobytu zgodnie z przepisami, które obowiazuja obywateli krajów nordyckich i obywateli panstw czlonkowskich UE/EOG.

Obywatele krajów nordyckich, których wspólmalzonek jest obywatelem panstwa trzeciego

Czlonkowie rodziny obywatela kraju nordyckiego majacego staly pobyt w Danii moga ubiegac sie o polaczenie z rodzina na mocy przepisów UE/EOG lub przepisów ustawy o cudzoziemcach, jezeli nie sa obywatelami kraju nordyckiego lub panstwa czlonkowskiego UE/EOG. Przepisy sa systematyczne aktualizowane.

Obywatele EU/EOG

Obywatele panstw czlonkowskich UE i krajów EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Szwajcarii, którzy zamierzaja pracowac w Danii, powinni najpózniej po 3 miesiacach pobytu w Danii wystapic do urzedu administracji panstwowej Statsforvaltningen o dokument potwierdzajacy pobyt. Nalezy pamietac, ze wazne zaswiadczenie pobytu stanowi warunek konieczny do ubiegania sie o numer CPR (odpowiednik polskiego numeru PESEL) i objecia dunskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobyt na prawach obywatela Unii Europejskiej

Obywatele panstw czlonkowskich UE i krajów EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Szwajcarii posiadaja wolny wjazd do Danii z prawem pobytu do 3 miesiecy bez koniecznosci posiadania zaswiadczenia pobytu. Osoby poszukujace pracy moga przebywac w Danii do 6 miesiecy bez koniecznosci posiadania zaswiadczenia pobytu. Bieg okresu 3 i 6 miesiecy jest liczony od daty przyjazdu do Danii.

Jezeli wiadomo, ze pobyt w Danii potrwa dluzej niz 3 miesiace, nalezy przed uplywem 3 miesiecy wystapic o wydanie zaswiadczenia pobytu - tzw. zaswiadczenie rejestracji. Zaswiadczenie pobytu stanowi dokument potwierdzajacy prawo obywatela kraju UE - lub czlonka rodziny obywatela kraju UE - do przebywania na terenie Danii.

W Jutlandii Pólnocnej zaswiadczenia pobytu wydaje urzad administracji panstwowej dla tego regionu – Statsforvaltningen Nordjylland. Na stronie www.statsforvaltning.dk mozna znalezc wiecej informacji o procedurach skladania wniosków i wymaganych dokumentach.

Wniosek mozna zlozyc w godzinach urzedowania biura obslugi cudzoziemców – International Citizens Service (ICS). W biurze ICS – oprócz zaswiadczenia pobytu/rejestracji – mozna uzyskac karte podatkowa i wskazówki dotyczace pobytu i pracy w Danii. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc tutaj.

Po otrzymaniu zaswiadczenia nalezy sie udac do miejscowego oddzialu biura obslugi obywateli Borgerservice Center, gdzie zostanie wydany numer CPR i karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Przyjazd rodziny

Obywatele krajów UE/EOG moga sprowadzic do Danii czlonków swojej rodziny, niezaleznie od ich narodowosci.

Czlonkowie najblizszej rodziny, tj. wspólmalzonek/staly partner i nieletnie dzieci moga otrzymac zaswiadczenie rejestracji/zaswiadczenie pobytu. Zaswiadczenie moga ponadto w okreslonych sytuacjach otrzymac inni czlonkowie rodziny, tj. dzieci powyzej 21 lat, rodzicie, dziadkowie i inne osoby.

Stosownych informacji na ten temat udziela www.Newtodenmark.dk

Pracownicy z panstw trzecich

Obywatele panstw trzecich (tzn. panstw spoza UE/EOG, krajów nordyckich i Szwajcarii) musza posiadac pozwolenie na pobyt i prace w Danii, aby móc podjac zatrudnienie w Danii. Pozwolenie na pobyt powinno co do zasady zostac wydane przed przyjazdem do Danii.

Wnioski o wydanie pozwolenia na pobyt nalezy skladac w Ambasadzie Królestwa Danii lub Konsulacie Generalnym w kraju pochodzenia lub w kraju, w którym wnioskodawca mieszkal przez ostatnie 3 miesiace.

Pozwolenie na pobyt dla pracowników z panstw trzecich moze zostac wydane osobie, która spelnia kryteria okreslone w:

 • liscie pozytywnej
 • programie gwarantowanych wynagrodzen
 • programie korporacyjnym
 • programie zielonej karty
 • ma powiazania z rynkiem pracy lub
 • jezeli przemawiaja za tym istotne wzgledy zatrudnieniowe lub gospodarcze.

Na stronie www.newindenmark.dk mozna znalezc szczególowe informacje dotyczace skladania wniosków i odnosniki do odpowiednich formularzy. Mozna równiez zglosic sie do Urzedu ds. Cudzoziemców (Udlændingestyrelsen) w godzinach urzedowania biura ICS, którego personel jest do dyspozycji interesantów i bedzie mógl udzielic stosownej porady.

Pozwolenie na pobyt dla rodziny

Wszystkie osoby posiadajace pozwolenie na pobyt moga ubiegac sie o pozwolenie na pobyt w Danii dla stalego partnera, wspólmalzonka i dzieci.

W tym celu nalezy zlozyc wniosek w Udlændingeservice (Urzad Imigracyjny). Formularze sa dostepne na stronie internetowej www.newindenmark.dk, gdzie mozna równiez znalezc dalsze informacje na temat laczenia rodzin.

Pracownicy przygraniczni

Pracownik przygraniczny to okreslenie osoby spoza Danii, która pracuje na terenie Danii, lecz nadal ma miejsce pobytu w swoim kraju pochodzenia.

Numer identyfikacji podatkowej /Podatkowy numer CPR

Osoba, która przebywa w Danii przez krótszy okres czasu, np. w zwiazku z zakontraktowana praca, i wraca do domu na weekendy, musi posiadac pozwolenie na prace, lecz nie musi byc zarejestrowana w ewidencji ludnosci. W zamian nalezy sie zglosic do dunskiego urzedu skarbowego SKAT (www.skat.dk), aby otrzymac numer identyfikacji podatkowej.

Aby otrzymac numer identyfikacji podatkowej, nalezy:

1. Stawic sie osobiscie w biurze International Citizens Service (Aalborg) i przedstawic:

 • kopie paszportu lub dokumentu potwierdzajacego tozsamosc
 • 'formularz 04.063 wypelniony przez pracownika i jego pracodawce
 • akt zawarcia malzenstwa (dotyczy malzenstw)
 • pozwolenie na pobyt (dotyczy wylacznie obywateli panstw trzecich)
  lub

2. Wniosek o utworzenie karty podatkowej i przyznanie duńskiego numeru identyfikacji podatkowej (cpr-nr.).

Czas rozpatrywania wniosków przez Skattecenter Aarhus wynosi 14 dni.

Nalezy pamietac, ze urzad skarbowy ma prawo zadac udokumentowania informacji podanych w formularzu 04.063.

Wiecej informacji na temat przepisów podatkowych obowiazujacych pracowników przygranicznych mozna znalezc tutaj.

Specjalna karta ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników przygranicznych

International Citizens Service

Biuro Obslugi Cudzoziemców (International Citizens Service, ICS).

Istnieje wiele spraw, które nalezy zalatwic w zwiazku z przyjazdem do Danii do pracy. Dlatego dostep do dunskich urzedów i instytucji dla pracowników zza granicy jak i dunskich przedsiebiorstw jako pracodawców powinien byc mozliwie najlatwiejszy.

Wiekszosc urzedów panstwowych i gminnych, z którymi musi kontaktowac sie pracownik, ma swoich przedstawicieli w Biurze Obslugi Cudzoziemców (International Citizens Service). Jakkolwiek majac status obywatela gminy Hjørring nalezy sie skontaktowac z miejscowym oddzialem biura obslugi obywateli – Borgerservice center, aby otrzymac numer CPR.

International Citizen Service North
Statsforvaltningen - Afdeling Aalborg
Slotspladsen 1
9000 Aalborg

Tel.: +45 72568920
E–mail: North@Icitizen.dk
web: www.icitizen.dk